Biegli sądowi

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:
1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi (pisemnie) zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.
Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,  należy do prezesa.
Biegłym – tłumaczem języka migowego – może zostać osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
1. wniosek ( adresowany na Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej) o  ustanowienie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej z zaznaczeniem gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne;
2. życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj),
4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej dziedzinie,
5. w przypadku lekarzy: odpis dyplomu lekarskiego, prawo wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie o uzyskaniu specjalizacji
6. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy to osoby zatrudnionej), bądź organizacji zawodowej (od osoby wykonującej wolny zawód);
7. kserokopię dowodu osobistego,
8. aktualne  zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (kliknij tutaj),
10. oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze,  jak też sądowe postępowanie karne (kliknij tutaj),
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj),
12. zobowiązanie o niezwłocznym powiadomieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o wszczętym postępowaniu karnym przeciwko biegłemu (kliknij tutaj),

13. pisemną zgodę na pełnienie funkcji biegłego sądowego (kliknij tutaj);
14. 1 zdjęcie

Do  zgłoszenia  kandydat  może  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  dodatkowe  kwalifikacje  i  osiągnięcia.

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

Dokumenty należy składać w dowolnym terminie w Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej, ul. Cieszyńska 10, pokój 230.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33/ 49 90 311


INFORMACJA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZEDŁUŻENIE KADENCJI:
Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych:
1. podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o ponowne ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę,  o ustanowienie z której kandydat wnosi),
2. wykaz ilościowy łącznie wykonanych opinii w minionej kadencji;
3. wykaz przykładowych sygnatur spraw, w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz  z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie,
4. dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w minionej kadencji,
5. opinia z zakładu pracy,
6. aktualne zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
8. oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. zobowiązanie o niezwłocznym powiadomieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o wszczętym postępowaniu karnym przeciwko biegłemu.

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej, ul. Cieszyńska 10, pokój 230. Dodatkowe informacje pod nr telefonu:  33/49 90 311.
Dokumenty proszę składać najpóźniej do 31 października w roku kończącym kadencję.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133)

Drukuj informację