Biegli sądowi

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. ukończyła 25 lat życia;

3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;

5. wyrazi (pisemnie) zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.

Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,  należy do prezesa.

Biegłym – tłumaczem języka migowego – może zostać osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

1. wniosek (adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej) o  ustanowienie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej z zaznaczeniem gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne;

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj),

4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej dziedzinie,

5. w przypadku lekarzy: odpis dyplomu lekarskiego, prawo wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie o uzyskaniu specjalizacji

6. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy to osoby zatrudnionej), bądź organizacji zawodowej (od osoby wykonującej wolny zawód);

7. kserokopię dowodu osobistego,

8. aktualne  zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,(opłata sądowa w wysokości 30,- zł),

9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (kliknij tutaj),
10. oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze,  jak też sądowe postępowanie karne (kliknij tutaj),
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj),
12. zobowiązanie o niezwłocznym powiadomieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o wszczętym postępowaniu karnym przeciwko biegłemu (kliknij tutaj),

13. 1 zdjęcie

 

Do  zgłoszenia  kandydat  może  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  dodatkowe  kwalifikacje  i  osiągnięcia.

 

Kandydat winien złożyć oryginały dokumentów wraz z ich kserokopiami (w celu ich potwierdzenia), bądź kopie dokumentów poświadczone za zgodność  przez notariusza.

 

Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej, ul. Cieszyńska 10, pokój 230.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33/ 49 90 311

 

 

INFORMACJA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZEDŁUŻENIE KADENCJI:

 

Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych:

1. podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o ponowne ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę,  o ustanowienie z której kandydat wnosi),

2. wykaz ilościowy łącznie wykonanych opinii w minionej kadencji;

3. wykaz przykładowych sygnatur spraw, w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz  z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie,

4. dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w minionej kadencji,

5. opinia z zakładu pracy,

6. aktualne zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,

7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

8. oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. zobowiązanie o niezwłocznym powiadomieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o wszczętym postępowaniu karnym przeciwko biegłemu.

 

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

 

Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej, ul. Cieszyńska 10, pokój 230. Dodatkowe informacje pod nr telefonu:  33/49 90 311.

Dokumenty proszę składać najpóźniej do 31 października w roku kończącym kadencję.

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133)

Drukuj informację