I Wydział Cywilny

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

SSO Mariola Jagosz

Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego

Przewodniczący Wydziału lub jego zastępca przyjmuje zainteresowane strony w każdą
środę w godzinach 12.00 – 14.00 pok. 129.

 

Kierownik sekretariatu Wydziału I Cywilnego

Katarzyna Kałat

 

Zastępca Kierownika sekretariatu Wydziału I Cywilnego

Barbara Olearczyk

 

tel. 33 4990 377

fax. 33 4990 460

Pok. nr 128

e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

 

Właściwością rzeczową I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, objęte
jest  rozpoznanie spraw z terenu właściwości okręgu bielskiego:

 • w postępowaniu procesowym:
  • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
  • o roszczenia wynikające z prawa prasowego,
  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.
  • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.
  • o rozwód i separację
 • w postępowaniu nieprocesowym:
  • o orzeczenie separacji na zgodny wniosek małżonków;
  • o ubezwłasnowolnienie i uchylenie ubezwłasnowolnienia;
  • o zniesienie separacji
  • na podstawie:
   • ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy
 • sprawy o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych nie nadających się do wykonania w drodze egzekucji.
 • rejestracja dzienników i czasopism.
Drukuj informację