Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.251-011/2017

 

Wartość zamówienia:

Usługi społeczne poniżej 750tys. euro

Termin składania ofert:

22.11.2017 godz. 09.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

SWIZ

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wykaz wykonanych usług

Wzór umowy

Wykaz osób

Oświadczenie o przynależnośći lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy po zmianie

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w terminie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Drukuj informację