ASYSTENT SĘDZIEGO

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Asystenta Sędziegow Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej znak A-1111-1/17

 

Informacja na temat 2 etapu konkursu 10 października 2017

 

ZAWIADOMIENIE TRZECI ETAP

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Zarządzeniem z dnia 23.08.2017r. Nr 46/17

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 1. Nazwa i adres Sądu: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

 

 1. Oznaczenie konkursu: A 1111-1/17

 1. Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko asystenta sędziego

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1228) w trzech etapach:

1. Etap pierwszy - polegający na wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych zostanie przeprowadzony w dniu 26 września 2017r. godz. 10.00, sala nr 514 budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10;

Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu  i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

2. Etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata.

3. Etap trzeci, tj. rozmowa kwalifikacyjna

 1. Wymagania konieczne:

a)    posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

b)   nieskazitelny charakter;

c)    ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

d)   ukończone 24 lata;

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

a)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, z podaniem oznaczenia konkursu;

b)    własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

c)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

d)    oświadczenie, o którym mowa w art. 155a §6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2062 z późń.zm.) tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);

e)    oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);

f)     aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

g)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);

h)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (druk do pobrania);

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 1. Komplet dokumentów opatrzonych oznaczeniem konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( II piętro, pokój nr 227), lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem A 1111-1/17

 

 

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

Informacje dodatkowe:

 

1.    Konkurs odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1228).

2.    Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ust. a,d,e,g,h winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, natomiast życiorys winien być własnoręcznie sporządzony i podpisany przez kandydata.

3.    Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 227.

4.    Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Ofert pracy" i zawierać będzie w szczególności:

a)    imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

b)    rezerwową listę kandydatów oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona;

5.    Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

6.    Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie - tel. 0 33 49 90 386.

 

 

Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016., poz. 922 z późń.zm. ) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej  informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała,

ul. Cieszyńska 10);

 • Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji na stanowisko asystenta sędziego, ogłoszony zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 23.08.2017r., Nr 46/17, w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;
 • Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. z 2016r., poz. 1666 z późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Rejestr zmian dla: ASYSTENT SĘDZIEGO