Apel


Pan Jarosław GOWIN

Minister Sprawiedliwości


Za pośrednictwem

Pana SSO Piotra Wójcigi

Prezesa Sądu Okręgowego

w Bielsku-BiałejW związku z napływającymi z mediów nieoficjalnymi informacjami, dotyczącymi likwidacji Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, uprzejmie prosimy o udzielenie informacji dotyczącej planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań i stopnia zaawansowania projektów z tym związanych. W szczególności prosimy o przekazanie wykazu sądów okręgowych przeznaczonych do likwidacji, kryteriów, jakimi kieruje się Ministerstwo Sprawiedliwości przy dokonywaniu wyboru jednostek do likwidacji, perspektywy czasowej i harmonogramu planowanych działań, a także ewentualnego zakresu zwolnień czy przeniesień pracowników sądów.

Naszym zdaniem, w oparciu o obserwacje działalności Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w tym zwłaszcza w oparciu o analizy sprawności postępowania w porównaniu do innych, zwłaszcza dużych sądów w Polsce, wpływu i załatwień, wprowadzonych nowoczesnych systemów pracy i obsługi klientów, a także w oparciu o analizę kosztów działalności, brak jest racjonalnych podstaw do likwidacji tutejszego Sądu Okręgowego. Wszystkie czynniki merytoryczne jak i ekonomiczne jednoznacznie przemawiają w naszym odczuciu na rzecz istnienia mniejszych jednostek organizacyjnych, jaką obecnie jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Z naszych obserwacji, a także z opinii stron, z którymi mamy bezpośredni kontakt wynika, że niezależnie od suchych statystyk i analiz sporządzanych na podstawie skomplikowanych algorytmów, a także niezależnie od niektórych oderwanych od polskich realiów, arbitralnie uznanych za właściwe zagranicznych koncepcji, wdrażanych w niewielkich krajach, mniejsze sądy pracują sprawniej, są efektywniejsze ekonomicznie i łatwiejsze w zarządzaniu. Przede wszystkim jednak są bliżej obywateli i oferują lepszy kontakt oraz poziom i kulturę obsługi.
Poza powyższymi względami przeciwko likwidacji Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przemawiają liczne czynniki natury zewnętrznej, lokalnej, specyficzne dla tego sądu i regionu. Tutejszy Sąd Okręgowy usytuowany jest w mieście o liczbie ludności ponad 175.000, co stawia go na 22 miejscu w kraju, mieście, będącym stolicą znacznego regionu w wysokim stopniu zurbanizowanego, obejmującego również gminy spoza województwa śląskiego, zamieszkiwanego przez ok. 800 tys. obywateli, których ilość stale wzrasta. Stanowi to istotny odsetek obywateli Polski. Miasto Bielsko-Biała jest stolicą Euroregionu Beskidy, aglomeracji bielskiej i Bielskiego Okręgu Przemysłowego. Choć powierzchniowo niezbyt wielki, region ten stanowi duży ośrodek przemysłu, handlu i usług, plasujący się w pierwszej dwudziestce we wszystkich rankingach w Polsce. Jest to region przygraniczny, graniczący z Czechami i Słowacją, posiadający ogromny potencjał rozwojowy, który z pewnością zostanie wykorzystany w nieodległej przyszłości. Miasto Bielsko-Biała jest miastem na prawach powiatu, będącym ważnym ośrodkiem władzy samorządowej, posiadającym wiele instytucji o zasięgu regionalnym, choć równie wiele z nich zostało w sposób nieprzemyślany zlikwidowanych przy okazji tzw. reformy administracyjnej. Miasto to jest ważnym i szybko rozwijającym się ośrodkiem kulturotwórczym, oświatowym i naukowym. Przez miasto i region przebiega wiele ważnych tras komunikacyjnych z Czech i Słowacji w stronę Katowic i Krakowa, planowana jest budowa co najmniej dwóch dróg szybkiego ruchu, miasto stanowi ważny węzeł drogowy i kolejowy. Likwidacja Sądu Okręgowego spowodowałaby z pewnością duże straty nie tylko w wymiarze ekonomicznym dla obywateli regionu i bielskiej, kwitnącej wedle wszelkich statystyk przedsiębiorczości. Spowodowałoby to pogłębienie degradacji ważnego z punktu widzenia obywateli ośrodka miejskiego. Z drugiej natomiast strony, z naszych informacji wynika, że planowane jest pozostawienie niektórych innych sądów okręgowych o znaczeniu regionalnym o wiele mniejszym od naszego tylko dlatego, że w przeszłości udało się tym sądom pozyskać o kilka etatów sędziowskich więcej.
Nie można ukryć, że jedną z głównych przyczyn naszego wystąpienia do Pana Ministra jest obawa o nasze miejsca pracy. O ile w związku z masową likwidacją sądów obserwuje się wiele troski o losy sędziów z likwidowanych jednostek i wiele uwagi poświęca się utrudnieniom, które ich czekają, o tyle w sprawie pracowników niebędących sędziami nie podejmuje się żadnych działań. Są to pracownicy w większości z wieloletnim doświadczeniem, wysokiej klasy profesjonaliści, wykształceni przez ostatnie lata ze środków własnych oraz szkoleni ze środków budżetu państwa, do czego zostali zachęceni, a niejednokrotnie zmuszeni poprzez zmiany obowiązujących wymagań zawodowych, narzucanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pracownikom tym nie przysługują urlopy na poratowanie zdrowia, stuprocentowe zasiłki chorobowe, stan spoczynku, zwroty kosztów dojazdu ani żadne inne przywileje, płacą natomiast wszystkie możliwe podatki. Za rządów tej formacji zlikwidowana została nawet symboliczna waloryzacja płac o stopień inflacji, co w istocie oznacza, że nasze płace obniżane są, co rok, o co najmniej 4%. Pomimo tego, oraz pomimo wciąż rosnących obowiązków, staramy się wykonywać naszą pracę najlepiej jak potrafimy, w sposób profesjonalny. To głównie dzięki nam poziom i kultura obsługi w sądach podniosły się w zauważalny dla wszystkich sposób, a sądy coraz częściej postrzegane są jako instytucje godne zaufania, rzetelne i coraz sprawniejsze. Wielu z nas związanych jest z sądem nie tylko zwyczajnie zawodowo, ale również emocjonalnie. Dla wielu z nas praca w sądzie jest jedynym źródłem utrzymania rodziny.
Dlatego uważamy, że zasługujemy na uzyskanie uczciwej i pełnej informacji o planach dotyczących naszego sądu i naszych miejsc pracy odpowiednio wcześniej przed zapadnięciem decyzji, a także na udział w merytorycznej dyskusji o zamierzeniach w zakresie ewentualnej reorganizacji i związanych z tym zwolnieniach i przeniesieniach.
W przypadku, gdyby enuncjacje medialne o zamiarze likwidacji Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej okazały się prawdziwe, prosimy o nakreślenie planowanej koncepcji zagospodarowania pracowników niebędących sędziami, a także terminu, sposobu i trybu podejmowanych działań kadrowych.

Pracownicy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej


Do wiadomości:
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Prezesa Rady Ministrów
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Marszałka Sejmu RP
Marszałka Senatu RP
Dyrektor Biura Analiz i Etatyzacji Sadownictwa Powszechnego
Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości
Prezydenta Bielska- Białej Jacka Krywulta
Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki
Burmistrza Cieszyna Mieczysława Szczurka
Burmistrza Żywca Antoniego Szlagora
Poseł Małgorzaty Handzlik
Poseł Małgorzaty Pępek
Poseł Mirosławy Nykiel
Minister Sprawiedliwości Barbary Piwnik
Poseł Aleksandry Trybuś
Posła Stanisława Pięty
Posła Stanisława Szweda
Posła Jacka Falfusa
Posła Sławomira Kowalskiego
Posła Artura Górczyńskiego
Posła Czesława Gluzy
Posła Jana Olbrychta