STAŻ URZĘDNICZY

WYNIKI KONKURSU

TRZECI ETAP KONKURSU - ZAWIADOMIENIE

DRUGI ETAP KONKURSU - ZAWIADOMIENIE

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 02.11. 2017r. Nr 14/2017

OGŁASZA KONKURS

NA STAŻ URZĘDNICZY

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

wolne stanowisko:                  - stażystka/stażysta - docelowo

protokolant/protokolantka

liczba stanowisk:                    - jedno stanowisko

wymiar czasu pracy:               - 1 etat

miejsce pracy: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu              - A.1111- 6/17

 

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku protokolanta sądowego:

 

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 2. Przepisywanie orzeczeń, uzasadnień i wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych.
 3. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
 4. Sporządzanie wokand.

 

 

II. Wymagania niezbędne:

Kandydować może osoba, która:

 

 1. Ma nieposzlakowaną opinię.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Posiada wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty w Sądzie Okręgowym.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera oraz znajomość techniki pracy biurowej, w tym szybkiego pisania.
 2. Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem,
 3. Kreatywność.
 4. Komunikatywność.
 5. Zdolność analitycznego myślenia.
 6. Odporność na stres.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Wysoka kultura osobista.
 9. Szeroka wiedza ogólna,.
 10. Podstawowa znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji i zakresu działania sądownictwa.

IV . Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 1. List motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia  konkursu tj. A-1111-6/17.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
 4. Kopia świadectwa ostatniej  ukończonej szkoły lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym na stanowisku pracy stażysty.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe  oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania).
 7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na dane stanowisko (druk do pobrania).
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania).

V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1.      Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.

2.      Etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności.

3.      Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2017r. u Kierownika  Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

 

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs na stanowisko stażysty „

Sygnatura konkursu A-1111-6/17"

 

Informacje dodatkowe:

 

1.      Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

2.      Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy".

3.      Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną  powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie w sposób jak w pkt.2.

4.      Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał. Po tym czasie zostaną trwale zniszczone.

5.      W przypadku osób kwalifikowanych na listę rezerwową - zgromadzone dokumenty będą przechowywane do czasu ogłoszenia następnego konkursu na to samo stanowisko lub do czasu wyczerpania tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone.

6.      Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

7.      Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie -  tel. 0 33 49 90 386.

 

 

 

 

Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2014., poz. 1182 z późń.zm.)Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej  informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10);
 • Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji na stanowisko stażysty, ogłoszony zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 04.09.2017r., w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;
 • Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( t. j. z 2014r., poz. 1502 z późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 400).