Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15

Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15

Oznaczenie postępowania:

I.212/003/2016

 

Wartość zamówienia:

powyżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

19.09.2016r. do godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania do SIWZ
i odpowiedzi Zamawiającego

 

 

Informacja o złożonych

ofertach

 

Informacja o złożónych

ofertach - szczegółowa

 

Informacja o kwocie

SIWZ

Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 1a - Sytuacja

Zał. Nr 1b - Rzut piwnicy

Zał. Nr 1c - Rzut parteru

Zał. Nr 1d - Rzut I piętra

Zał. Nr 1e - Rzut II piętra

Zał. Nr 1f - Rejestr gruntów

Zał. Nr 1g - Widok elewacji frontowej

Zał. Nr 2 - formularz ofertowy

Zał. Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. Nr 4 - wykaz wykonanych usług

Zał. Nr 5 - wzór umowy

Zał. Nr 6 - wykaz osób

Zał. Nr 7 - Program funkcjonalno - użytkowy dla sądu

Zał. Nr 8 - Wytyczne projektowania sądów

 

 

odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 07.09.2016r.

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach

 

 

Informacja o złożonych ofertach - szczegółowa

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze oferty