Dostawa mebli biurowych...

Nazwa:

Dostawa mebli biurowych dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2304-023/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 130.000 euro

Termin składania ofert:

22.11.2013r., godz. 11.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 466206-2013

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Rejestr zmian dla: Dostawa mebli biurowych...