Dostawa sprzętu komputerowego...

Nazwa:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY NOWYCH KSIĄG WIECZYSTYCH DLA SĄDÓW REJONOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ, CIESZYNIE, TYCHACH I PSZCZYNIE

Oznaczenie postępowania:

G.0710-011/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 130.000 euro

Termin składania ofert:

29.11.2013r., godz. 11.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

Pytania Wykonawców i odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zmiana 26.11.2013r.)

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz lokalizacji dostaw

 

 

Pytania Wykonawców i odpowiedź Zamawiającego (26.11.2013r.)

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Dostawa sprzętu komputerowego...