Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą z późn. zm.  z dniem 1.01.2016 roku stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

·młodzież do 26. roku życia,

·osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

·osoby, które ukończyły 65. lat,

·osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·kombatanci,

·weterani,

·zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

· kobiety w ciązy*,

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobet w ciąży udzielana jest w zakrecie związnanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),- wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)  – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w powyższej ustawie;

5) która nie ukończyła 26 lat - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) która ukończyła 65 lat - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,

8) która jest w ciąży - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

 

Co obejmuje?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy  nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

·prawa pracy,

·przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·prawa cywilnego,

·spraw karnych,

·spraw administracyjnych,

·ubezpieczenia społecznego,

·spraw rodzinnych,

·prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Bliższe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w intrenecie pod adresem

 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

PUNKTY   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONE   PRZEZ
ŚLĄSKĄ   FUNDACJĘ   „BŁEKITNY   KRZYŻ” na terenie Bielska-Białej


Punkt: Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 30 A  tel. 507-445-389
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałek w godzinach od  15.00 do 19.00
-    wtorek w godzinach od  15.00 do 19.00
-    środa w godzinach od 8.30 do 12.30
-    czwartek w godzinach od 8.30  do 12.30
-    piątek w godzinach od 8.30 do 12.30

Punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36  tel.  507-487-982
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałek w godzinach od  8.00 do 12.00
-    wtorek w godzinach od  11.00 do  15.00
-    środa w godzinach od 8.00 do 12.00
-    czwartek  w godzinach od 8.00 do 12.00
-    piątek w godzinach od 8.00 do 12.00


Punkt: Bielsko-Biała, ul. Józefa Lompy 7  tel.507-475-871
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00
-    wtorek  w godzinach od 14.00 do 18.00
-    środa w godzinach od  9.00 do 13.00
-    czwartek  w godzinach od 9.00 do 13.00
-    piątek  w godzinach od 14.00 do 18.00

Punkt:  Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18,  tel. 507 –460-469
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałek w godzinach od  8.30 do 12.30
-    wtorek w godzinach od 8.30 do 12.30
-    środa  w godzinach od 8.30 do 12.30
-    czwartek w godzinach od  13.00 do 17.00
-    piątek w godzinach od 8.30 do 12.30


PUNKT   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONY   PRZEZ
RADCÓW   PRAWNYCH na terenie Bielska-Białej

Punkt: Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a, tel. 507-439-572
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałek  w godzinach od 8.30 do 12.30
-    wtorek  w godzinach od 8.00 do 12.00
-    środa w godzinach od 11.00 do 15.00
-    czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00
-    piątek w godzinach od 8.00 do 12.00


PUNKTY   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   PROWADZONE   PRZEZ ADWOKATÓW   na terenie Bielska-Białej

Punkt: Bielsko-Biała, ul. Bratków 16,  tel. 507-439-790
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałek w godzinach od 8.30 do 12.30
-    wtorek w godzinach od 15.00 do 19.00
-    środa  w godzinach od 8.30 do 12.30
-    czwartek w godzinach od 8.30  do 12.30
-    piątek  w godzinach od 15.00 do 19.00


Punkt: Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A, tel.507-442-976
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
-    poniedziałek  w godzinach od 13.30 do 17.30
-    wtorek  w godzinach od 8.30 do 12.30
-    środa w godzinach od 8.30 do 12.30
-    czwartek  w godzinach od 13.00  do 17.00
-    piątek w godzinach od 8.00 do 12.00

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO.

 

Punkt: Starostwo Powiatowe, ul. Piastowska 40,  Budynek Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

- czwartek – w godzinach od 13.00 do 17.00.

Punkt: Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1B Budynek Przychodni
w Czechowicach-Dziedzicach

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek i czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00

- wtorek, środa i piątek – w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Punkt: Bestwina, ul. Krakowska 111 budynek Urzędu Gminy Bestwina

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 13.00

- środa – w godzinach od 11.30 – 15.30

Punkt:  Buczkowice ul. Lipowska 730 Budynek Urzędu Gminy Buczkowice

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- wtorek: 12.00- 16.00

- czwartek: 9.00- 13.00

Punkt:  Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 11 Budynek Zespołu Szkół Technicznych
i Licealnych 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek – w godzinach 9.00 do 13.00

- wtorek i piątek – w godzinach od 14.00 do 18.00

- środa i czwartek – w godzinach od 9.00 do 13.00

Punkt: Jasienica – Jasienica 845 Budynek Urzędu Gminy Jasienica

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek – w godzinach od 11.00 do 15.00

- środa i piątek – w godzinach od 9.00 do 13.00

 

Punkt: Jaworze, ul. Szkolna 97 Budynek „Pod Goruszką” w Jaworzu

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- wtorek – w godzinach od 16.00 do 20.00

- czwartek – w godzinach 9.00 do 13.00.

 

Punkt: Kozy ul. Krakowska 4 Budynek Urzędu Gminy Kozy.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek w godzinach od 13.30 do 15.30

- wtorek – w godzinach od 13.00 do 17.00

- czwartek – w godzinach do 11.30 do 15.30

 

Punkt : Porąbka ul. Krakowska 3. Budynek Urzędu Gminy w Porąbce

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek - w godzinach 13.30 do 15.30

- środa – w godzinach 9.00 do 13.00

- piątek – w godzinach od 10.00 do 14.00

 

Punkt: Szczyrk ul. Beskidzka 48, Budynek „Szarotka” w Szczyrku

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek – w godzinach od 11.30 do 15.30

 

Punkt:  Wilamowice ul. Paderewskiego 3. Budynek Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- wtorek  – w godzinach 9.00 do 13.00

- czwartek – w godzinach 9.00 do 13.00

- piątek – w godzinach 14.00 do 18.00

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CIESZYNA
I POWIATU CIESZYŃSKIEGO

 

Punkt:  Brenna, ul. Wyzwolenia 77, Budynek Urzędu Gminy Brenna tel. 33 853 62 22

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- środa godz. 10.00-15.00

- piątek godz. 9.00- 14.00

Punkt: Chybie, ul. Bielska 78, Budynek Urzędu Gminy tel. 33 856 10 96

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 8.00-12.00

- wtorek godz. 12.30 - 16.30

- środa godz. 11.00- 15.00

- czwartek godz. 8.00- 12.00

- piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt: Cieszyn, ul. Bielska 4 Szpital Śląski – Budynek pawilonu Diagnostyczno –Zabiegowego wejście A 3

Rejestracja telefoniczna (33) 445 70 11 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 12.00

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 13.00- 17.00

- wtorek godz. 13.00- 17.00

- środa godz. 15.00- 19.00

- czwartek godz. 15.00- 19.00

- piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt : Goleszów, ul. Cieszyńska 29 lokal 22, Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  tel. 33 479 99 28

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 9.00 do 14.00,

- piątek godz. 9.00 do 14.00

 Punkt: Hażlach, ul. Gówna 57, Budynek Urzędu Gminy tel. 33 852 23 63

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 15.30 do 19.30

- wtorek  godz. 15.30 do 18.30,

- czwartek godz. 15.30 do 18.30

 

Punkt: Pogwizdów, ul. Katowicka 5, Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
tel. 33 856 83 60

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- środa godz.12.00 do 18.00.

- piątek godz. 12.00 do 16.00

 

Punkt: Skoczów, ul. Mickiewicza 9 lokal 3,  Budynek Miejskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej tel. 33 479 10 40

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 8.00 do 12.00,

- wtorek godz. 8.00 do 12.00,

- środa godz. 12.00 do 16.00

- czwartek godz. 8.00 do 12.00,

- piątek godz.8.00 do 12.00

 

Punkt: Wisła, Pl. B. Hoffa 3 lokal 6, Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 33 855 35 53

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- wtorek godz. 8.00 do 16.00,

- środa godz. 8.00 do 12.00,

- piątek godz. 8.00 do 16.00

 

Punkt : Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 Budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice

Rejestracja telefoniczna (33) 445 70 11 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 12.00

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 8.00 do 12.00,

- wtorek godz. 8.00 do 12.00,

-środa godz. 14.00 do 18.00,

- czwartek godz. 8.00 do 12.00,

- piątek godz. 13.00 do 17.00

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE ŻYWCA
I POWIATU ŻYWIECKIEGO


Punkt: Żywiec ul. Krasińskiego 13 Budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 9.00 do 13.00,

- wtorek godz. 9.00 do 13.00,

- środa godz. 12.30 do 16.30,

- czwartek godz. 9.00 do 13.00,

- piątek godz. 11.00 do 15.00.

 

Punkt: Żywiec ul. Ks. Pr.S. Słonki 24  Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- od poniedziałku do piątku godz. 14.30 do 18.30

 

Punkt: Jeleśnia ul. Plebańska 1 Budynek Urzędu Gminy w Jeleśni

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek  godz. 8.00 do 12.00,

- wtorek godz. 12.00 do 16.00,

- środa godz. 14.00 do 18.00,

- czwartek godz. 8.00 do 12.00,

- piątek godz. 12.00 do 16.00

 

Punkt: Łodygowice Pl. Wolności 4 Budynek Centrum Kultury w Łodygowicach

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 13.00 do 17.00,

- wtorek godz. 11.00 do 15.00,

- środa godz. 13.00 do 17.00,

- czwartek godz. 11.00 do 15.00,

- piątek godz. 11.00 do 15.00

 

Punkt : Rajcza ul. Parkowa 2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 8.00 do 12.00,

- wtorek godz. 13.00 do 17.00,

- środa godz. 13.00 do 17.00,

- czwartek godz. 12.00 do 16.00,

- piątek godz. 12.00 do 16.00

 

Punkt : Łękawica ul. Wspólna 24 budynek Urzędu Gminy  w Łękawicy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 11.00 do 15.00,

- wtorek godz. 11.00 do 15.00,

- środa godz. 11.00 do 15.00,

- czwartek godz. 11.00 do 15.00,

- piątek godz. 8.00 do 12.00

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-16
Publikacja w dniu:
2018-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2017-06-01
Publikacja w dniu:
2017-06-01
Opis zmiany:
aktualizacja treści