Ogłoszenie dot. lekarzy sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego Bielsku-Białej.

Warunki oraz tryb nadania uprawnień do wykonywanie czynności lekarza sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 2007r. Nr 123 póz. 849 z późn. zm.). Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) ma nieposzlakowaną opinię;

5) uzyskał rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej;

6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację l lub II stopnia.

 

Lekarze zainteresowani pełnieniem funkcji lekarza sądowego, proszeni są o kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( pokój nr 230,
nr tel. 33 49-90-316 ), gdzie mog
ą otrzymać dodatkowe informacje związane
z podpisaniem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego.