Informacja dla kandydatów na stanowiska sędziowskie

Informacja dla kandydatów na stanowiska sędziowskie

 

Zgłaszanie kandydatury na wolne stanowiska sędziowskie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Wobec powyższego zainteresowanych kandydatów odsyła się do:

1. ustawy z dnia 27.07.2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. z 2019r.,poz. 52 j.t z poź. zm..);

2. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.09.2014r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1221);

3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.01.2017r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie ( Dz. U. z 2017r., poz. 174);

4. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.09.2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego  ( Dz. U. z 2018r., poz. 619 j.t.).