Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Podstawy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych w Sądzie:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zw. dalej RODO)
• art. 175 dd ustawy z dnia 27lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Administratorzy Danych:
• Prezes Sądu – w ramach realizacji zadań
• Dyrektor Sądu – w ramach realizacji zadań
• Sąd – w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej

Wspólny kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych:

rodo@bielsko-biala.so.gov.pl

Inspektor ochrony danych

Administratorzy wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: iod@bielsko-biala.so.gov.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora.

Kontekst i cele przetwarzania danych osobowych:

• sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
• zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
• wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
• drobnych spraw życia codziennego,
• dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
• prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, kuratorzy, ławnicy)
• rozpatrywania skarg i wniosków,
• monitorowanie wizyjne
• organizacji i funkcjonowania Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, w tym: sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, prowadzenie mediacji, przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin, współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

W ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości organem nadzorczym w ramach przetwarzania danych osobowych jest Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Al. W. Korfantego 117/119
40-156 Katowice
tel. 32 2004 500

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa w szczególności: wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dotyczących tworzenia dokumentacji nauczania, rekrutacji, zatrudnienia, realizacji umów, wystawienia faktur - jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania w/w czynności, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Szczegółowe przepisy prawa:

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2019. 52 ze zm.)
• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 ze zm.)
• Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2019.540)
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 ze zm.)
• Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2018.1316 ze zm.)
• Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018.1036)
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.2220 ze zm.)
• Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2018.2288 ze zm.)
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 ze zm.),
• Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 t.j.),
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze zm.),
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2018.1025 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 ze zm.),
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 ze zm.),
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 ze zm.),
• USTAWA z dnia 10 września 2015 r.o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
• USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 t.j.)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 ze zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych członków rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.2018.1258)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz.U.2016.791)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U.2016.1547 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków (Dz.U.2012.830)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz.U.2018.591 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądui zastępcy dyrektora sądu (Dz.U.2012.1482)
• Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z 2015r, poz. 2316),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych
• Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r- w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. nr 5, poz.22 z 2003r ze zm.)
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2018.1270 ze zm.)
• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 j.t),

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail i telefon)

Klauzula informacyjna – postępowanie sądowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy

Administrator informuje, że: Pani/Pana dane osobowe Sąd będzie przetwarzał w celu przeprowadzenia postępowania sądowego w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości 1, albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej 2na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 3oraz art. 9 ust. 2 lit. f 4 RODO 5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a takie warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że Sąd przetwarza dane dotyczące Pani/Pana niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych w postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Okręgowym.
Obowiązek podania danych w postępowaniach sądowych wynika z przepisów prawa.
Nie będzie Pani/Pan podlegała/podlegał podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (decyzje bez udziału człowieka), w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.

Klauzula informacyjna – dane osób reprezentujących

1. Administrator w toku prowadzonej działalności, może przetwarzać dane:
a. kontrahentów, w tym dostawców oraz potencjalnych dostawców;
b. wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników ww. kontrahentów, w tym osób kontaktowych ujawnionych.
2. Administrator może przetwarzać dane podane bezpośrednio przez kontrahentów lub osoby występujące w ich imieniu, takie jak:
a. imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności oraz inne adresy korespondencyjne;
b. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach;
c. dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);
d. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres uprawnień).
3. Ponadto Administrator może, w niezbędnym zakresie podyktowanym potrzebą weryfikacji kontrahenta, pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).
4. Zgromadzone dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie:
a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu może przetwarzać dane osobowe w okresie trwania umowy;
b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu Administrator może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje)
c. dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich, w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np.:
i. prowadzenie bieżącej komunikacji i rozliczeń;
ii. prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowanych działań gospodarczych, w tym realizacji umów i postępowań konkursowych i przetargowych;
iii. weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów;
iv. ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.
5. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO.

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

1. Dane osobowe są przetwarzane w celu wyboru oferty i realizacji postępowania przetargowego, zawarcia umowy i jej rozliczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, f RODO
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w zakresie wsparcia organizacyjnego.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymaganej przepisami prawa: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania.
5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa oraz w zakresie koniecznym do zawarcia umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy.

Ograniczenia stosowania RODO:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.


Klauzula informacyjna – umowy

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
3. archiwizacyjnych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Cele przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w celu podjęcia działań do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Pani/Pana przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:
• art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO - pozostałe dane osobowe, podanie danych jest dobrowolne.
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje lub dane podane w szerszym zakresie niż określone w kodeksie pracy,
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku prowadzenia postepowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu po zakończeniu rekrutacji, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu usunięcia zgody.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Sośnicka-Pawińska
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-08-13
Publikacja w dniu:
2020-08-13
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Sośnicka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
zamieszczenie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Sośnicka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
zamieszczenie treści