Ogłoszenie III K 199/16

OGŁOSZENIE
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny działając na podstawie art. 131 par. 2 kpk oraz 337 a kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa w sprawie o sygn. III K 199/16 (PR 2 Ds. 31.2016 Prokuratury Rejonowej w Cieszynie) przeciwko oskarżonym Danucie J. i Iwonie B - w związku z działalnością firmy BESKID 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Zamarskach odbędzie się w dniach 30 maja 2017 roku godz. 09:00, sala 207, 23 czerwca 2017 roku godz. 09:00, sala 232, 5 lipca 2017 roku godz. 09:00, sala 232, w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała.
Pokrzywdzonym   przysługują następujące uprawnienia:
1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego (art. 53 kpk).
2. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 par. 1 kpk).
3. Odstąpienie od oskarżenia nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego (art. 54 par. 2 kpk).
4. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczajacą karę 15 lat pozbawienia wolności może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, Sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu (art. 387 par. 1 kpk).
5. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości, uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwiają się temu Prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art. 387 par. 2 kpk).