G.230-002/2013

 

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 w/w Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d) oświadczenie, ze przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) telefon kontaktowy.

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres

zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e) telefon kontaktowy.

3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedziby i adres jednostki,

b) statut,

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy.

 

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 11.10.2013r. do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,  ul.Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 411.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego sądu odbywa się poprzez:

1) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,

2) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,

3) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1-2;

4) zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-3.

Składniki majątku można oglądać w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej,  ul.Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała w godzinach od 8.30 do 14.00 w terminie od 02.10.2013r. do dnia 11.10.2013r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków są:

1) Pani Bożena Tomasik (pok. 411) tel.(33) 499 03 61,

2) Pani Lucyna Rzechuła (pok. 411) tel.(33) 499 04 61.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 w/w Rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków do sekretariatu Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków do sekretariatu Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą sama cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami sąd może przeprowadzić dodatkową aukcję.