Sposób przyjmowania, załatwiania

 

Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, składane są przez strony, uczestników postępowania, ich pełnomocników oraz osoby zainteresowane osobiście lub za pośrednictwem poczty na biurach podawczych poszczególnych sądów. Z biur podawczych przekazywane są do właściwych wydziałów.

W Wydziałach Przewodniczący przydzielają sprawy do załatwienia poszczególnym sędziom, którzy rozpoznają je na posiedzeniu, a w wypadkach przewidzianych w ustawie na rozprawie, na zasadach określonych w Kodeksach Postępowania: Cywilnego, Karnego, w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksu Karnego Wykonawczego i ustawach szczególnych.

Sprawy są rozpoznawane według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Poza kolejnością na terminy rozpraw lub posiedzeń kierowane są sprawy pilne tj.

 

a) sprawy w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, sprawy, w których jest stosowane tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, sprawy w postępowaniu przygotowawczym, w których przesłuchanie świadka odbywa się przez sąd na podstawie art. 185a–185c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karne-go (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2), zwanej dalej „K.p.k.”, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,

 

b) sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora do reprezentowania małoletniego w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego  za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004 oraz z 2015 r. poz. 1607),

 

c) wnioski o udzielenie zabezpieczenia,

 

d) wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,

 

e) sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.3), zwanej dalej „K.p.c.”, sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 oraz z 2015 r. poz. 1916), sprawy  dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich, czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich,

 

f) sprawy z zakresu prawa pracy związane z uprawnieniami pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych dotyczące ustalenia prawa do emerytury lub renty,

 

g) skargi na czynności komornika,

 

h) sprawy o naruszenie posiadania,

 

i) sprawy z powództwa i przeciwko syndykowi oraz zarządcy ustanowionemu w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

 

j) sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 oraz z 2015 r. poz. 396),

 

k) sprawy, w których uwzględniono skargę złożoną w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie  prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 oraz 2009 r. Nr 61, poz. 498), albo orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzono naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie,

 

l) wnioski o zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;

 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić  rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością wpływu do sądu.

 

Jeżeli pismo wszczynające postępowanie wpłynęło do wydziału, który nie jest właściwy w sprawie, przewodniczący

wydziału, przed jego rejestracją w danym wydziale, zarządza niezwłoczne przekazanie pisma zgodnie z właściwością.

 

 

W Sądzie Okręgowym prowadzone są następujące urządzenia ewidencyjne min. na podstawie których udzielane są stronom, uczestnikom postępowania, ich pełnomocnikom stosowne informacje:

 

1. repertoria:

- C, Ns, Nc, Co, RC, RNs, RCo, Ca, Cz, P, Np, U, Ua, Uz, Pa, Pz, Po-Uo, K, Ka, Kz, Kzw

 

2. wykazy:

- Ko, Kp, Kop, Pen, Wp, Ar, Kas-z, Wkk, Kow, Wz, Wpkz, Śr.zab., NF, D, Wu, Wzaw, Med, WSC, S, KNs, Oz, Oro, Oniel, OMed, Owś, OSpec

 

3. kartoteki

 

4. zbiory wokand

 

5. księgi pomocnicze:

- kontrolka Wab,

- kontrolka wysłanych akt,

- kontrolka terminowego sporządzenia uzasadnień orzeczeń i załatwienia środków odwoławczych,

- kontrolka spraw zawieszonych Zpc,

- kontrolka spraw zawieszonych Zpk,

- kontrolka spraw zagrożonych przedawnieniem,

- kontrolka nałożonych kar porządkowych,

- kontrolka Bp,

- kontrolka skarg,

- kontrolka T,

- kontrolka Ow

- kontrolka odpisów orzeczeń uwzględniających skargi dotyczące przewlekłości postępowania sądowego,

- księga depozytów,

- skorowidze alfabetyczno – numeryczne,

- dziennik korespondencji.

Rejestr zmian dla: Sposób przyjmowania, załatwiania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-15
Publikacja w dniu:
2011-02-15
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-11
Publikacja w dniu:
2011-02-11
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2010-11-30
Publikacja w dniu:
2010-11-30
Opis zmiany:
b/d